Régiók
Események
2023. február
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

kisösszegű támogatások

Szerbia
2011. május 24.
Benyújtás határideje: 2011. június 10.
A budapesti székhelyű Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (A továbbiakban: BGAZrt.) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010.(XII.30.) Korm. rendelet alapján, a szabadkai székhelyű Szekeres László Alapítvánnyal (a továbbiakban: SZLA) együttműködve, pályázatot hirdet a Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti és szakmai önszerveződési tevékenységgel foglalkozó szervezetek által, 2011. május 23-tól 2012. február 29-éig lebonyolítandó kisösszegű projektumok, programok és eszközbeszerzés, Bethlen Gábor Alapból származó támogatására.

1. A pályázat célja:
A vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázatok szakági besorolása:
1.) hitélet,
2.) oktatás,
3.) közművelődés,
4.) tudományok,
5.) művészetek,
6.) helyi jellegű média,
7.) civilszervezetek rezsijellegű működtetési költségei,
8.) civilszervezetek eszközbeszerzései,
9.) nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civilszervezetek támogatása.

Az egyes szakágak szerinti kiosztható keretek arányai a Szekeres László Alapítványnak a kisösszegű projektumok pályázata elbírálási rendjéről szóló 2011.05.17-ei határozatában kerültek meghatározásra.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

3. A pályázók köre:
Szerbiában működő, jogi személyiséggel rendelkező polgárok egyesületei, intézmények, egyéb szervezetek, alapítványok, egyházak.

Nem nyújthatnak be pályázatot: természetes személyek, politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, profitorientált gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és mezőgazdasági termelők, továbbá azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek a pályázat benyújtásának időpontjában a magyar államháztartás felé lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van. A pályázati felhívás nem vonatkozik a bel- és külföldi oktatási intézményekben folytatott graduális, inter- és posztgraduális egyéni tanulmányok, diáksegélyezés, folyóirat- és könyvkiadás támogatására.

4. Megpályázható és támogatásként megítélhető legalacsonyabb és legmagasabb összeg:

Legkisebb pályázható összeg: 60.000,00 forint
Legmagasabb pályázható összeg: 600.000,00 forint
Egy pályázó összesen legfeljebb 1,5 millió forint támogatásban részesülhet.


A 600.000 Ft-nál nagyobb támogatási igényű programok támogatására az BGAZrt. önálló nyílt pályázati kiírást jelentet meg. Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat eltérő költségtervvel sem nyújtható be az BGAZrt. által kiírt központi pályázatra és a SZLA közreműködésével kiírt jelen pályázatra. Amennyiben ez megtörténik, a BGAZrt. mindkét pályázatot kizárja.

5. A pályázat megvalósulásának időszaka:
A pályázatok megvalósítása (lebonyolítási időszaka, futamideje) és elszámoltatása kétféle ütemezés szerint történhet:

• nyári programok esetében
Futamidő: 2011. május 23. - 2011. szeptember 30.
Benyújtási határidő: 2011. június 10.
Elszámolási határidő: pályázati tevékenység utáni 30 nap,
de legkésőbb 2011. október 31.

• egyéb programok esetében
Futamidő: 2011. május 23. – 2012. február 29.
Benyújtási határidő: 2011. június 10.
Elszámolási határidő: pályázati tevékenység utáni 30 nap,
de legkésőbb 2012. március 31.

A pályázatok benyújtása 2011. május 24-ével kezdődik.

6. A pályázat benyújtásának formája, határideje:
A pályázatokat (a BGAZrt. honlapján – www.bgazrt.hu –, illetve a SZLA honlapján – www.szla.org.rs – 2011.05.24-étól megtalálható pályázati űrlapot és költségvetési űrlapot) e-mailben a kisosszegu@szla.org.rs címre és egy eredeti példányban, postai küldeményként (vagy munkanapon 8,00 és 13,00 óra között a SZLA irodájában személyesen átadva, illetve munkanapon 13,00 és 20,00 óra között, szombaton és vasárnap pedig 8,00 és 18,00 óra között a szabadkai Magyar Ház portáján személyesen leadva) a
SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY,
BGAZrt - kisösszegű pályázat
SRB-24000 Szabadka/Subotica,
Age Mamužića 11/II.
címre kell eljuttatni.

A pályázat beérkezésének határideje: 2011. június 10., péntek 14,00 óra, amely időpontig a pályázat mindkét változatának – a nyomtatottnak akár behozva, akár postai úton küldve is – be kell érkeznie a SZLA irodájába. A pályázat határidőn belüliségének megállapítása során nem a levélküldeményen szereplő postabélyegző dátuma az irányadó.

Részletesebb tájékoztatás a SZLA tel/fax számán: +381-24/554-450.


7. Befogadási kritériumok

A pályázat érvénytelen, amennyiben:
• a pályázó támogatási kérelmét nem a rendszeresített pályázati űrlapon és pályázati költségterv-űrlapon, nyújtotta be, vagy módosította azok elektronikus fájlformátumát és/vagy sablonját;
• a pályázati űrlap és a pályázati költségterv-űrlap nem mindkét formában (elektronikus formában – a megadott Excel fájlban - és kinyomtatott, aláírt, bélyegzővel ellátott eredeti példányban), került benyújtásra, és/vagy a két változat tartalmilag nem azonos;
• a pályázó nem tartozik a pályázóknak a fentiekben meghatározott körébe;
• a pályázó a támogatási kérelmet más jogi személy nevében, helyett, vagy érdekében nyújtja be;
• a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra, vagy a megadott értékhatárok közötti összegre nyújtotta be;
• a pályázati űrlap és a pályázati költségterv-űrlap a pályázati felhívásban meghirdetett határidőben nem érkezik be a megadott címre;
• a pályázati űrlapon nem szerepel a pályázó szervezet törvényes képviselőjének (elnökének, igazgatójának, stb.) sajátkezű aláírása és a pályázó bélyegzője;
• ha a pályázati űrlapon a megfelelő rovatban nem, vagy hibásan szerepel a pályázó szervezet statisztikai törzsszáma (matični broj) és adószáma (PIB), vagy, ha ennek alapján a pályázó nem azonosítható be a nyilvánosan hozzáférhető internetes adatbázisokban.


8. A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai:
A BGAZrt. ösztönözni kívánja a pályázókat komolyan átgondolt, szakmai és költségtervezési szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére.
Ennek kapcsán a BGAZrt. és a vele együttműködő SZLA az alábbi értékelési szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:
Tartalmi értékelés
• A pályázatban bemutatott fejlesztések a helyi feltárt szükségletekkel összhangban vannak
• A pályázó szervezet igazolt helyismerettel, legalább egyéves tapasztalattal rendelkezik a projektben megnevezett szakmai/földrajzi területen
• A projekt céljai a helyi/régiós probléma megoldására irányulnak
• A projekt céljai és részcéljai egymásra épülnek és elérhetők
• A projekt tervezett tevékenységei összhangban vannak a projekt céljaival
• A pályázó a projekt megvalósításakor biztosítja a helyi szakemberek bevonását
• A vállalt tevékenységek a pályázatban leírtak alapján szakmailag megalapozottak, átgondoltak és megvalósíthatók
• A projekt vállalt, számszerűsíthető eredményei reálisak és megvalósíthatók
• A projekt számol a megvalósítás során fellépő esetleges kockázatokkal és azok kezelésére intézkedéseket határoz meg.
• A projekt megvalósítói releváns tapasztalattal bírnak a projekt megvalósítása szempontjából
Pénzügyi értékelés
• A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblába tervezett összegeket
• A tervezett kiadások a projekt(ek) megvalósítása szempontjából indokoltak
• A pályázó által benyújtott költségvetés összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal
• A pályázó önrész vállalásának mértéke is befolyásolja az értékelést
További értékelési szempontok
• A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei koherensek
• A projekt, a pályázati tevékenység szerinti ütemezése világos és megvalósítható
• A tájékoztatás biztosítása érdekében megfelelő tevékenységeket terveztek ahhoz, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak
Eszközfejlesztés, felújítás esetén releváns:
• Az eszközfejlesztés beszerzése költséghatékony módon történik
• A felújítási tevékenységek költséghatékony módon valósulnak meg

A beérkezett pályázatokat a SZLA ellenőrzi és feldolgozza, majd támogatási javaslattétellel továbbítja a BGAZrt-hez, amely a saját hatáskörben történő ellenőrzést és értékelést követően továbbítja azokat a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, amely döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.


9. Nyertes pályázat esetén a BGAZrt. a pályázóval szerződést köt.

A támogatási szerződés megszegésének következményei, elállási jog:
Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a pályázattal kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani, és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.
A támogatott szerződésszegés esetén köteles a támogatás összegét részben vagy egészben visszautalni, és a szerződés felbontásának napjától érvényes magyar jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamatot is megfizetni a Bethlen Gábor Alap MÁK HU50 10032000-00303200-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára, forintban teljesítendő utalásként.

10. A pályázati csomag tartalma:
• pályázati felhívás
• 2011. évi pályázati szabályzat nyílt pályázatokhoz
• A Szekeres László Alapítványnak a kisösszegű projektumok pályázata elbírálási rendjéről szóló 2011.05.17-ei határozata
• pályázati űrlap
• pályázati költségterv
• pályázati adatlap kitöltési útmutató
11. Adatvédelmi hozzájárulás
A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005.(X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.

A BGAZrt. és a SZLA, mint adatkezelők, tájékoztatják a pályázókat, azok törvényes képviselőit és a pályázók kapcsolattartóit, mint természetes személyeket A személyi adatok védelméről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 97/2008 és 104/2009 számai) 15. szakaszában rendelt tényekről:
1.) A pályázatban szereplő személyi adatok feldolgozásáért felel: a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. (H-1054 Budapest, Báthory u. 12.) és a Szekeres László Alapítvány (Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II).
2.) Az adatgyűjtés és további feldolgozás célja: támogatási pályázatok lebonyolítása (pályáztatás, támogatási döntések előkészítése, meghozatala, a megítélt támogatásokkal kapcsolatos adminisztratív tevékenység, a támogatások elszámoltatása, esetleges szerződésszegés esetén jogi lépések megtétele), támogatáspolitikai döntések előkészítése.
3.) Az adatok felhasználásának módja: a pályázati űrlapokban szereplő adatok papíralapú és elektronikus tárolása, valamint felhasználása a 2. pontban meghatározott célokra.
4.) Az adatokat felhasználó személyek: a BGAZrt. és a SZLA döntéshozó testületei és adminisztratív munkatársai.
5.) Az adatközlés önkéntes.
6.) Az adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonhatósága, és annak jogi következményei: Az adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás írásban visszavonható. Ebben az esetben a pályázó folyamatban lévő elbírálatlan pályázatai is visszavontnak tekintendőek, megkötött támogatási szerződései – a teljesítettség fokára való tekintet nélkül – megszűnnek, továbbá, a pályázó a már korábban folyósított támogatásokat köteles visszatéríteni a BGAZrt-nek.
7.) Az érintett személy jogai tiltott adatfeldolgozás esetén: Az érintett személy, tiltott adatfeldolgozás esetén, jogainak érvényesítése céljából az Adatvédelmi Biztoshoz fordulhat.

A pályázat aláírásával a pályázó jogi személy, valamint a pályázó kapcsolattartója, mint természetes személy, igazolják, hogy a BGAZrt. és a SZLA tájékoztatta őket A személyi adatok védelméről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 97/2008 és 104/2009 számai) 15. szakaszában rendelt tényekről, és egyúttal a törvény 10. szakaszának rendelkezései értelmében hozzájárulnak a rájuk vonatkozó összes adatnak a törvény 3. szakasza (1) bekezdésének 3. pontja szerinti mindennemű feldolgozásához.

További információk a SZLA honlapján (www.szla.org.rs) találhatók.