Régiók
Események
2023. december
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

Pályázati felhívás magyar állami ösztöndíjra magyarországi felsőoktatási intézménybe...

Horvátország
2006. május 22.
Benyújtás határideje: 2006. július 26.
Pályázati felhívás magyar állami ösztöndíjra magyarországi felsőoktatási intézménybe nappali tagozatos PhD/DLA képzésre felvételt nyert horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2006/2007-es tanévben

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája a Márton Áron Szakkollégiummal közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra magyarországi felsőoktatási intézménybe nappali tagozatos PhD/DLA képzésre felvételt nyert horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2006/2007-es tanévben.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot az Eszéki Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

• A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
• A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
• Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájában folytatott tanulmányainak időtartama alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más doktori iskolában végzendő tanulmányok időtartamára.

Pályázhat minden olyan horvát állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki

• a 2006. évben nyert felvételt valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos PhD/DLA képzésére és a 2006/2007-es tanévben I. évfolyamon megkezdi tanulmányait;

A pályázásból kizáró általános feltételek:

• Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
• Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott időszakban, az adott képzésre vonatkozó más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.

A meghirdetett pályázati kategóriák leírása és a további pályázati feltételek:

Nappali tagozatos doktori képzés (PhD/DLA) - 1 fő

Azok a 2006/2007-es tanévben tanulmányaikat az I. évfolyamon megkezdő személyek pályázhatnak, akik szülőföldi vagy magyarországi felsőfokú diplomával rendelkeznek, és a 2006. évben felvételt nyertek magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájába, nappali tagozatos képzésre. Az ösztöndíj kizárólag az első doktori képzésben folytatott tanulmányok legfeljebb hároméves (36 hónapos) időtartamára nyerhető el. A doktori ösztöndíj havi összege az éves költségvetési törvényben, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított éves támogatási normatívájának tizenketted része, 2006-ban ennek értéke 91.050,- Ft.

E pályázati kategóriára vonatkozó kizáró feltételek:

Nappali tagozatos PhD/DLA ösztöndíjra nem pályázhat az, aki

• a megpályázott képzésre a 2005. évben, vagy azt megelőzően nyert felvételt;
• tanulmányait nem a 2006/2007-es tanévben kezdi meg az I. évfolyamon;
• szülőföldi nappali PhD/DLA képzésre beiratkozott és ösztöndíjban részesül,
• tudományos fokozattal (a szülőföldön szerzett magiszteri fokozat kivételével) már rendelkezik.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

• Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
• Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
• A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről az Eszéki Agora Irodánál lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
• A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Márton Áron Szakkollégiummal közösen hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 40 munkanapon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
• Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A megítélt ösztöndíj időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
• A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas a magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett magyarországi bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő, a bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
• A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a http://www.agorairoda.net honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Határon Túli Magyarok Hivatala által működtetett nyilvántartás részére.

A pályázatokat 2006. június 19-től lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2006. július 26., 16 óra.

A pályázatokat személyesen vagy - ajánlott küldeményként - postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Eszéki Agora Iroda
31000 Eszék (Osijek), Drinska 12/A.

Pályázni az Agora Irodákban 2006. május 22-től beszerezhető, és az Internetről (http://www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető ugyanitt) és a szerződésről:

Eszéki Agora Iroda
31000 Eszék (Osijek), Drinska 12/A.
Tel./Fax: +385-31-275-358
E-mail: agora.eszek@email.t-com.hrA Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az Eszéki Agora Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 napon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 20 kn összegű pályázati költségtérítést kell az alábbi folyószámlaszámra befizetni:
2340009-1102712594

Szükséges mellékletek, igazolások:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

• Pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
• Géppel írt szakmai önéletrajz
• Pályázati kérelem indokolása max. 1 oldal terjedelemben
• Egyetemi és (ha van) magiszteri oklevél, államvizsga-bizonyítvány és index (leckekönyv) egyszerű másolata
• Két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.)
• Befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény/doktori iskola igazolása a felvételről
• A pályázónak a doktori iskola vezetője vagy a számára kijelölt témavezető által jóváhagyott (aláírásával ellátott) tématerve
• a pályázati díj befizetését igazoló banki átutalást bizonyító igazolás másolata
• A magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylésnek másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
• 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték

Csatolható mellékletek:

• Tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy művészeti) tevékenység jegyzéke az erre rendszeresített - az Agora Irodáktól igényelhető, illetve http://www.agorairoda.net honlapról letölthető - mellékleten,
o a 10 oldal, vagy annál rövidebb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) egészének fénymásolatával,
o a 10 oldalnál hosszabb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) első oldalának és a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolatával,
o megjelentetés alatt álló publikációk (szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében a fénymásolathoz a kiadó (szaklap) igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is,
o a konferencia-részvétel esetében a meghívó, ill. az ott elért helyezést bizonyító oklevél fénymásolatának, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentumnak a csatolásával,
o DLA képzés esetén csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell);
• Szülőföldi munkahelyi igazolás, szakmai projektben vagy munkacsoportban való részvétel igazolása, valamint bármely olyan dokumentum, amely a szülőföldi hasznosulás eldöntésében a szakmai elbírálásnál információval szolgál.