Régiók
Események
2023. február
előző hónap következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
ECDL segédanyagok
ECDL segédanyagok
Bejelentkezés
felhasználónév: jelszó:

» Regisztráció

» Jelszó emlékeztető

Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának pályázata

Szerbia
2007. február 21.
Benyújtás határideje: 2007. május 18.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézettel (2007. március 1. napjától a két szervezet jogutódja a Balassi Intézet) közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2007/2008-as tanévben, a magyarországi felsõoktatási intézményekbe
nappali tagozatos alapképzésre,
nappali és levelezõ tagozatos kiegészítõ alap- vagy mesterképzésre (fõiskolai végzettséggel rendelkezõknek)
levelezõ tagozatos második alapképzésre (másoddiplomás képzés felsõfokú oklevéllel rendelkezõknek),
valamint a Balassi Intézetbe magyarországi felsõfokú tanulmányokra elõkészítõ képzésre felvételt nyert szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségû hallgatók számára.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma, a Márton Áron Szakkollégium és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által mûködtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttmûködve dolgozza ki, és a pályázatot a Szabadkai Agora Iroda lebonyolítói közremûködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülõföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidõ elõtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.

Felsõfokú szakképzésre jelentkezõk nem részesülhetnek ösztöndíjban.

A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet államilag támogatott képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság miniszteri ösztöndíját. Magyarországi felsõoktatási intézménybe jelentkezõ, az Európai Unió állampolgárságával nem rendelkezõ külföldi állampolgár, amennyiben nem részesül miniszteri ösztöndíjban, a felvételi eredményétõl függetlenül kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdõk a késõbbiek során nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban.

A levelezõ tagozatos kiegészítõ alap-, mester- és másoddiplomás képzésre nem lehet állami finanszírozásra (ösztöndíjra) pályázni, csak a költségtérítéses finanszírozási formára felvételt nyert személyek adhatnak be rendszeres tanulmányi támogatásra pályázatot.

Az ösztöndíj vagy támogatás a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplõ, és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és idõtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihetõ át a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsõoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendõ tanulmányok idõtartamára.

Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerõ hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által kijelölt szervezet köt szerzõdést, az ösztöndíj odaítélését követõ 45 napon belül. E szerzõdés rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit.

Az elõkészítõ képzések esetében szerzõdések megkötését, az ösztöndíjazással és ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet végzi.

A felsõoktatási képzések esetében az ösztöndíjak és támogatások folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a felsõoktatási intézmény látja el. A szerzõdések megkötését, az ösztöndíjasokkal vagy támogatottakkal kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet végzi.

Egy pályázó egyidejûleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot, kivéve a Balassi Intézet felsõoktatási tanulmányokra elõkészítõ képzéseit, melyek a nappali tagozatos alapképzéssel egyidejûleg is megpályázhatóak.

Felhívjuk a pályázók/felvételizõk figyelmét, hogy a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény (továbbiakban: felsõoktatási törvény) rendelkezései alapján

az államilag támogatott képzésre történõ felvétel az elsõ tanévre szól. Akkor folytathatóak államilag támogatott képzésben a tanulmányok, ha a felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában az adott képzési idõszakra minimálisan elõírt krediteket (egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt tanulmányi pontokat) teljesítette a hallgató. Ha a felsõoktatási intézményben államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a felsõoktatási intézmény megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben elõírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következõ tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja.

a 2007. szeptembere után felvételt nyert, államilag támogatott módon
- alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatóknak a képzés második évétõl (harmadik félévétõl), azaz elõször 2008. szeptemberétõl kell évi 105.000,- Ft (havi 10.500,- Ft) összegû,
- a mesterképzésben e feltételeknek megfelelõen államilag támogatott tanulmányokat folytatóknak a képzés második évétõl (harmadik félévétõl), azaz elõször 2008. szeptemberétõl kell évi 150.000,- Ft (havi 15.000,- Ft) összegû
képzési hozzájárulást kell fizetniük.

E rendelkezések a miniszteri ösztöndíjas határon túli magyar nemzetiségû hallgatókra is vonatkoznak!

Az államilag támogatott képzés, illetve a képzési hozzájárulás részletes szabályairól az Agora Irodahálózatban, a Márton Áron Szakkollégiumban (Balassi Intézetben) és a felsõoktatási intézményektõl kaphatnak további és részletes tájékoztatást!

Pályázhat minden olyan szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségû személy, aki a 2007/2008-as tanévben a megadott képzési formákban, a meghatározott szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsõoktatási intézménybe.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat részben vagy egészében Magyarországon végzõ személyek, azonban a pályázati kiírás szempontjából nem minõsül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsga. (Ez a kitétel nem vonatkozik azokra, akik a levelezõ tagozatos kiegészítõ alap- vagy mesterképzésre és a másoddiplomás képzésre pályáznak.)

Nem pályázhatnak nappali tagozatos alapképzésre és nappali tagozatos kiegészítõ alap- vagy mesterképzésre azok a személyek, akik a felvételi eljárásban a megpályázott szakon nem érik el az államilag támogatott ponthatárt.

Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy nappali tagozatos alapképzés, nappali tagozatos kiegészítõ alap- vagy mesterképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag támogatott képzés. (A levelezõ tagozatos kiegészítõ alap- vagy mesterképzésre és a másoddiplomás képzésre pályázók esetében költségtérítéses képzéssel lehet pályázni. Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsõoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a www.felvi.hu honlapon.)

Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévõ kérelemmel rendelkezõ személyek.

Nem részesülhetnek ösztöndíjban vagy támogatásban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülõ, vagy részesült személyek.

Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2007/2008-as tanévben nem elsõ évfolyamos hallgatók lesznek, illetve kiegészítõ alap- vagy mesterképzésben és másoddiplomás képzésben nem a képzés elsõ évét fogják megkezdeni.

Nem pályázhatnak a magyarországi felsõoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel bejutó személyek.

A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

1. Nappali tagozatos alapképzés – 27 fõ
A pályázónak a 2007. évben ún. „normál” felvételi eljárásban (a szeptemberben induló képzésekre; ld. a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsõoktatási Felvételi Tájékoztatót, 49-50. oldal) nappali tagozatra, állami támogatású alapképzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezõk nem részesülhetnek ösztöndíjban. Az ösztöndíjak odaítélésekor kiemelt elõnyben részesülnek azok a személyek, akik a megpályázott szakhoz a felvételi eljárásban érettségi követelményként támasztott tantárgyból (tantárgyakból) Magyarországon 2005. január 1. napja után emelt szinten legalább 40 %-os eredménnyel érettségi vizsgát tettek le. További elõnyben részesülnek a szülõföldjükhöz közel(ebb) esõ intézményekbe felvételt nyert hallgatók.
Nem pályázhatnak azon hallgatók, akik magyarországi vagy szülõföldi felsõfokú oklevéllel rendelkeznek.

Meghirdetett képzési területek, a képzési területen belül pályázható bachelor (BA, BsC) és osztatlan (mesterfokozatot nyújtó) alapszakok és keretszámok:

Képzési terület
Javasolt keretszámok
Szakok
Agrár képzési terület
1
földmérõ és földrendezõ mérnöki, mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, tájrendezõ és kertépítõ mérnöki, élelmiszer-mérnöki, erdõmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, állattenyésztõ mérnöki, mezõgazdasági mérnöki, mezõgazdasági szakoktató,
növénytermesztõ mérnöki, állatorvosi (osztatlan)
Bölcsészettudományi
2
anglisztika, germanisztika, romanisztika, romológia, andragógia, pedagógia, pszichológia, szabad bölcsészet, néprajz
Gazdaságtudományok
1
alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, emberi erõforrások, gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató
Informatika
2
gazdaságinformatikus, mérnök informatikus, programtervezõ informatikus
Jogi és igazgatási
1
jogász
Mûszaki
5
anyagmérnöki, faipari mérnöki, könnyûipari mérnöki, biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, építészmérnöki, ipari termék- és formatervezõ mérnöki, mûszaki földtudományi, gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mechatronikai mérnöki, mûszaki menedzser, mûszaki szakoktató, építész
Egészségtudományi és sporttudományi
2
ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, gyógypedagógia, testnevelõ-edzõ, humánkineziológia, rekreáció szervezés és egészségfejlesztés, sportszervezõ
Orvosi
5
fogorvos, gyógyszerész, orvos
Társadalomtudományi
2
nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok
Természettudomány
6
fizika, kémia, biológia, földrajz, földtudományi, matematika

Nem lehet pályázni fõiskolaiként meghirdetett szakokkal!

A meghirdetett képzési ágak keretszámaitól a beérkezett pályázatok függvényében a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács – a fent meghatározott képzési ágak bármelyike javára – eltérhet.

Azon szakcsoportok – az orvosi szakcsoport kivételével – esetében, melyeknek keretszáma 2 vagy több fõ, ha több eltérõ szakra van pályázó, 1 szakon belül max. 2 ösztöndíj osztható ki.

2. Mûvészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos alapképzés)
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma az egész magyarság szempontjából is egyedülálló mûvészeti értékek megõrzését és a megfelelõ tehetséggondozást kívánja megvalósítani a mûvészetek területén kiemelkedõ képességû vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával.

Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedõ mûvészeti tehetséggel rendelkeznek, és mûvészeti tevékenységüknek megfelelõ, a mûvészet képzési terület szakcsoportjába tartozó szakra magyarországi felsõoktatási intézménybe nyertek felvételt, továbbá megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.
(A mûvészet képzési terület szakcsoportjába tartozó szakok listája a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsõoktatási Felvételi Tájékoztató 118. oldalán találhatók meg.)
E pályázati kategóriában nem lehet pályázni a mûvészetközvetítés képzési területhez tartozó szakokkal!

A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különbözõ régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás keretében, együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága az általa felkért szakértõk, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács bevonásával.

3. Nappali tagozatos kiegészítõ alap- és mesterképzés – 5 fõ
Azok a szülõföldi vagy magyarországi fõiskolai diplomával rendelkezõ személyek jelentkezhetnek, akiknek szülõföldjükön nincs lehetõség a kiegészítõ képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsõoktatási intézményben kétéves kiegészítõ alap- vagy mesterképzésben egyetemi, illetve mester szintû diplomát kívánnak szerezni (ld. a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsõoktatási Felvételi Tájékoztatót, 146-147. o /kiegészítõ alapképzés/, 144.o. /mesterképzés/). A magyarországi fõiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók elõnyben részesülnek

4. Levelezõ tagozatos kiegészítõ alapképzés (rendszeres tanulmányi támogatás) – 2 fõ
Azok a szülõföldi vagy magyarországi fõiskolai diplomával és állandó szülõföldi munkahellyel rendelkezõ személyek jelentkezhetnek, akiknek szülõföldjükön nincs lehetõség a kiegészítõ képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsõoktatási intézményben levelezõ tagozatos kiegészítõ alapképzésben vagy mesterképzésben egyetemi, illetve mester szintû diplomát kívánnak szerezni (ld. a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsõoktatási Felvételi Tájékoztatót, 144. o., 147-148. o.). A magyarországi fõiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók elõnyben részesülnek.

5. Levelezõ tagozatos másoddiplomás képzés (rendszeres tanulmányi támogatás) - 1 fõ
Azok a szülõföldi vagy magyarországi honosított felsõfokú diplomával és állandó szülõföldi munkahellyel rendelkezõ személyek pályázhatnak, akik egy magyarországi felsõoktatási intézményben levelezõ tagozatos, felsõfokú oklevéllel rendelkezõk számára meghirdetett képzésre nyernek felvételt. Az elbírálásnál elõnyt élveznek azok a szakok, amelyek az elsõ diplomával azonos szakcsoportba tartoznak (ld. a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsõoktatási Felvételi Tájékoztatót, 128-130. oldal).

Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2007. július 17-tõl lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2007. augusztus 1., 16 óra.
(A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményérõl, mivel a pályázati adatlapon lehetõsége lesz felhatalmazni az Országos Felsõoktatási Információs Központot, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végzõ Szabadkai Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)

6. A Balassi Intézet magyarországi felsõoktatási tanulmányokra elõkészítõ képzése (25 fõ + további 5 fõ szórványkeret)

Azok a személyek pályázhatnak a meghatározott szakirányokra, akik szülõföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt. A pályázók a szülõföldjükön tesznek felvételi vizsgát az Intézetbe. Az ösztöndíjat elnyert személyek az egyéves elõkészítõ képzés után az eredetileg megjelölt szakhoz (szakirányhoz) tartozó érettségi tárgyakból a Balassi Intézetben záróvizsgát tesznek, és ennek sikeressége esetén felsõoktatási nappali tagozatos alapképzéses tanulmányaik alatt miniszteri ösztöndíjban részesülnek.

Az elkülönített 5 fõs keretre kizárólag a szórvány magyar lakta területekrõl érkezõ jelentkezõk pályázhatnak.

Meghirdetett szakirányok és keretszámok:
Állam- és jogtudományi, bölcsész, gazdaságtudományi és társadalomtudományi szakirány (8 fõ)
Természettudományi szakirány (7 fõ)
Orvosi, egészségügyi és sporttudományi szakirány (8 fõ)
Mûszaki, informatikai és agrár szakirány (7 fõ)

Az egyes szakirányokon belül a nappali tagozatos teljes alapképzésnél megadott szakokra, ill. az azokhoz meghatározott felvételi tantárgyakkal lehet pályázni. Szakcsoportonként, ha több eltérõ szakra van pályázó, 1 szakon belül max. 2 ösztöndíj osztható ki – ez alól kivételt jelentenek a szórvány magyar lakta területekrõl érkezõ pályázatokra elkülönített 5 fõs keret terhére, illetve az orvosi és egészségügyi szakirányra javasolt pályázatok.
A meghirdetett képzési ágak keretszámaitól a beérkezett pályázatok függvényében a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács – a fent meghatározott képzési ágak bármelyike javára – eltérhet.
A felvételi vizsgatárgyakról részletes információt a Szabadkai Agora Irodában kaphatnak az érdeklõdõk.

Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2007. április 24-tõl lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2007. május 18., 16 óra

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következõket:
Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintõ valós tényt, adatot elhallgat.
Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhetõ, amely csatolandó a pályázathoz.
A beérkezett pályázatok értékelését követõen a nyertes pályázókra a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követõen a pályázati elbírálás eredményérõl a Szabadkai Agora Irodánál lehet érdeklõdni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
A pályázatokról a döntést a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen hozza meg a pályázati határidõ lejártát követõ 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelezõ. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. A magyarországi felsõoktatási elõkészítõ képzésre érkezett pályázatok értékelését a Balassi Intézet végzi.
Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerõ pályázóval a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által kijelölt szervezet szerzõdést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit.
Az ösztöndíjat elnyerõ pályázó részére a fogadó felsõoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat. A miniszteri ösztöndíj havi összege a Magyar Köztársaság költségvetési törvényében meghatározott összegû ún. éves hallgatói normatíva 15 %-a (ez a 2007. évben 17.475,- Ft/hó). Az államilag támogatott képzésben résztvevõ miniszteri ösztöndíjas hallgató ezen felül még jogszabályban és a felsõoktatási intézmény juttatási szabályzatában rögzített módon részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban.

A pályázat alapvetõ célja az, hogy az ösztöndíjas/támogatott hallgató magyarországi felsõoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülõföldjére, ezért a megkötésre kerülõ szerzõdés szerint a megszerzett bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerzõdés aláírásának idõpontjában folyamatban lévõ, a bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.

A pályázaton ösztöndíjat vagy támogatást nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj/támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról az illetékes kormányzati szerv által mûködtetett nyilvántartás részére.

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Szabadkai Agora Iroda
24000 Szabadka, Korzó 10.
(bejárat a Branislav Nusic utca felõl)

Az érdeklõdõk az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhetõ lesz ugyanitt), valamint a szerzõdésrõl:

Szabadkai Agora Iroda
24000 Szabadka (Subotica)
Korzó 10.
(bejárat a Branislav Nusic utca felõl)
Tel./Fax: +381-24-670-270;
E-mail: suagora@eunet.yu

A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács a Szabadkai Agora Irodához határidõ után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe, illetve a határidõre beadott pályázatokhoz a határidõn túl csatolt dokumentumokat az elbírálási pontrendszerben nem számítja be! A pályázat eredményérõl szóló írásos értesítés a döntést követõen 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 300 dinár összegû pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra befizetni:
345-1706-19 ( D.O.O. Agora, za upis)

Felhívjuk a magyarországi felsõoktatási intézményekbe jelentkezõk figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a szeptemberben induló alapképzésekre (beleértve a diplomával rendelkezõknek meghirdetett „másoddiplomás” alapképzéseket is), illetve az egységes, osztatlan képzésekre a jelentkezési lapok benyújtásának végsõ határideje: 2007. február 15. Azonban a kiegészítõ alapképzésekre és a mesterképzésekre 2007. március 15. napjáig lehet jelentkezni. A jelentkezési lapok a magyarországi könyvesboltokban, valamint a www.felvi.hu honlapon feltüntetett magyarországi postahivatalokban vásárolhatók meg. Idén a felvételi eljárás során lehetõség nyílik arra, hogy a felsõoktatásba igyekvõk elektronikus úton nyújtsák be jelentkezésüket az Országos Felsõoktatási Információs Központ (OFIK) honlapján (www.felvi.hu) keresztül. A papíralapú és az „e-jelentkezés” részletes feltételeirõl bõvebb információ a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsõoktatási Felvételi Tájékoztatóban illetve az OFIK fent hivatkozott honlapján található.

Pályázni az Agora Irodákban 2007. március 20-tól beszerezhetõ, és az Internetrõl (www.agorairoda.net) is letölthetõ pályázati adatlapon lehet.

Szükséges mellékletek, igazolások

Nappali tagozatos alapképzésre, valamint a Balassi Intézetbe magyarországi felsõoktatási tanulmányokra elõkészítõ képzésre pályázók esetében:
Kötelezõen csatolandó mellékletek:
- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
- a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerû másolata
- az érettségi bizonyítvány(ok) (ide értve a Magyarországon 2005. január 1-tõl ún. kétszintû érettségi rendszerben letett vizsgák bizonyítványait is) vagy annak/azoknak hiteles másolata, illetve egyszerû másolata (az érettségi bizonyítvány/ok/ egyszerû másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja)
-
kézzel írt önéletrajz
- min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendõ diploma tervezett szülõföldi hasznosításáról
- 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
- a befizetett 300 dinár összegrõl kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelybõl a nemzetiség hitelt érdemlõen megállapítható.)

-
a felvételrõl szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
- tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
-
nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerû másolata

A Balassi Intézetbe magyarországi és szülõföldi felsõoktatási tanulmányokra elõkészítõ képzésre a szükséges mellékleteket és igazolásokat a felvételi vizsga után kell benyújtani. A pályázati költségtérítést ennél a pályázati kategóriánál is be kell fizetni, és az ezt igazoló csekkszelvény másolatát csatolni kell a pályázathoz.

* a csillaggal jelzett igazolásokat a Balassi Intézetbe jelentkezõknek nem kell benyújtaniuk!

Nappali tagozatos kiegészítõ alapképzésre, valamint levelezõ tagozatos kiegészítõ alap- és másoddiplomás képzésre pályázók esetében:

Kötelezõen csatolandó mellékletek:
- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
– géppel írt szakmai önéletrajz
– a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
- a középiskolai érettségi bizonyítvány vagy annak hiteles másolata, illetve egyszerû másolata (az érettségi bizonyítvány egyszerû másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja)
– egyetemi/fõiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerû másolata
– két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetõségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.) – kiegészítõ képzésre pályázók esetében nem kötelezõ.
- levelezõ tagozatos kiegészítõ alap- és másoddiplomás képzés esetében állandó szülõföldi munkahely igazolása
- 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
- a befizetett 300 dinár összegrõl kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelybõl a nemzetiség hitelt érdemlõen megállapítható.)
- a felvételrõl szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:
- tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
- nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerû másolata
- szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
- tudományos publikációk (vagy a mûvészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk elsõ oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerzõ), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)